Umowa najmu okazjonalnego w praktyce – na czym polega i co warto o niej wiedzieć?

Umowa najmu okazjonalnego w praktyce – na czym polega i co warto o niej wiedzieć?

Umowa najmu okazjonalnego – co to jest?

Umowa najmu okazjonalnego uregulowana jest w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 611), w art. od 19a do 19e ww. ustawy.

Zgodnie z definicją ustawową umowa najmu okazjonalnego lokalu jest umową najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa taka musi zostać zawarta na czas na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Do zawarcia takiej umowy przepisy wymagają zachowania formy pisemnej, jednak na życzenie stron notariusz może sporządzić umowę najmu okazjonalnego w formie aktu notarialnego lub poświadczyć podpisy stron na takiej umowie.

Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie tego zgłoszenia.

Umowa najmu okazjonalnego – załączniki

Do umowy najmu okazjonalnego należy załączyć następujące załączniki:

 1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu sporządzonym przez Wynajmującego na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem – oświadczenie to składane jest po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego
 2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu
 3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu – na żądanie wynajmującego oświadczenie to może być złożone przez właściciela lokalu lub osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w obecności notariusza, na którym to oświadczeniu notariusz poświadczy podpis takiej osoby, przy czym jeżeli wynajmujący wyrazi na to zgodę, wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej

Po podpisaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego oraz uzyskania załączników o których mowa w pkt. 2) i pkt. 3) powyżej, najemca jest zobowiązany, w terminie określonym w umowie, do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia, w którym poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu.

Jakie dokumenty oraz informacje potrzebuje notariusz aby przygotować akt notarialny – oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji?

Aby notariusz mógł przygotować stosowne oświadczenie, musi wcześniej otrzymać następujące dokumenty i informacje:

 1. podpisaną przez strony umowę najmu okazjonalnego
 2. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu
 3. dane osobowe najemcy

Dokumenty te oraz informacje należy dostarczyć notariuszowi albo osobiście, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@pannotariusz.pl (w takim przypadku oryginały dokumentów należy przynieść ze sobą na umówiony termin spotkania w kancelarii).
Po weryfikacji przez notariusza dokumentów możliwe jest umówienie terminu na dokonanie czynności. Do złożenia oświadczenia wymagana jest obecność jedynie najemcy, przy czym zwyczajowo do kancelarii przychodzą zarówno najemca, jak i wynajmujący, co oczywiście nie stanowi problemu. W ten sposób każda ze stron otrzyma od ręki stosowny wypis aktu notarialnego.

Umowa najmu okazjonalnego – czynności komornika

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela, które zawiera m. in. wskazanie terminu, nie krótszego niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Po otrzymaniu klauzuli wykonalności właściciel składa wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym do komornika. Komornika, jak i wierzyciela – właściciela lokalu nie obowiązują wówczas przepisy o konieczności zapewnienia osobie eksmitowanej lokalu tymczasowego (zastępczego), zaś komornik dokonuje eksmisji do lokalu wskazanego w chwili zawarcia umowy najmu przez najemcę.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Więcej o umowie najmu okazjonalnego oraz oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji znajduje się pod tym wpisem.

Umowa darowizny – kwestie podatkowe

Umowa darowizny – kwestie podatkowe

Umowa darowizny – ogólny zarys kwestii podatkowych związanych z zawarciem umowy darowizny

umowa darowizny - kwestie podatkowe

Umowa darowizny – kwestie podatkowe

Umowa darowizny – podatki

Umowa darowizny – darowizna może zostać opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn w zależności od jej wartości oraz przynależności stron umowy do określonej grupy podatkowej. Jakie są podatki od umowy darowizny? Do każdej grupy podatkowej jest przyporządkowana kwota wolna od podatku. Wyróżnia się 4 grupy podatkowe:
Grupa 0 (wydzielona z grupy 1) – małżonek, rodzeństwo, zstępni (czyli m.in. dzieci, wnuki, prawnuki, itd.), wstępni (czyli m.in. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.), ojczym, macocha, pasierb
Grupa 1 – grupa 0 oraz teściowie, synowa, zięć
Grupa 2 – rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie innych zstępnych
Grupa 3 – inne osoby nieuwzględnione w poprzednich grupach

Jeżeli darowana jest nieruchomość, wówczas określa się jej wartość rynkową i nalicza odpowiedni podatek od tej wartości. Jeśli Urząd Skarbowy uzna wartość nieruchomości za zbyt niską, wtedy może zlecić niezależną wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz dodatkowo naliczyć odsetki karne od zaniżonej wartości nieruchomości, a nawet obciążyć podatnika kosztami wyceny.

Umowa darowizny – Jaki podatek dla męża, żony, brata, siostry, dzieci, wnuka, prawnuka, ojczyma, macochę, pasierba

Jeśli darowizna jest przekazywana osobom w najbliższej rodzinie (czyli osobom ujętym w Grupie 0), wówczas może być ona zwolniona z konieczności uiszczenia podatku. Może tak się stać pod dwoma warunkami:

 1. jeśli darowizna została zgłoszona do Urzędu Skarbowego w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie 6 miesięcy od jej otrzymania
 2. jeśli darowizna została udokumentowana np. przelew bankowym lub aktem notarialnym zależnie co było jej przedmiotem, czy np. pieniądze, czy mieszkanie

Umowa darowizny – darowizna od rodziców

W celu uregulowania spraw związanych z posiadanym majątkiem, wielu rodziców decyduje się na przekazanie dzieciom całości lub części należącego do nich majątku w postaci darowizny. Darowizna od rodziców mieści się w zerowej grupie podatkowej, co oznacza, że może zostać zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Aby darowizna od rodziców była zwolniona podatku, trzeba spełnić formalne wymagania związane ze zgłoszeniem faktu darowizny do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Będąc w którejkolwiek grupie podatkowej, należy pamiętać, że odpowiednio do każdej z nich są przyporządkowane kwoty wolne od podatku. Darowizny od rodziców niezależnie od sumy ich wartości, nawet jeśli przekraczają kwotę wolną od podatku, mogą być zwolnione z opodatkowania od spadków i darowizn.

Ponadto jeśli darowizna na linii rodzic – dziecko nie była jednokrotna, to do wyliczenia ewentualnego podatku bierze się pod uwagę sumę darowizn z okresu 5 lat poprzedzających ostatnią darowiznę. Każdy akt darowizny należy zgłosić formalnie do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenie, że darowizna miała miejsce. Tylko spełniając powyższe formalności, można ubiegać się od zwolnienie z podatku.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Umowa dożywocia: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa dożywocia: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa dożywocia – co to jest?

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Umowa-przedwstepna-notariusz-warszawa.jpg

Umowa dożywocia dokonana w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Rodzaj umowy cywilnoprawnej, mocą której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie. Umowa dożywocia uregulowana została w art. 908-916 Kodeksu cywilnego. Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości, dlatego musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości jednocześnie powoduje obciążenie nieruchomości prawem dożywocia. Jeśli nowy właściciel nieruchomości uchyla się od nałożonych na niego obowiązków, dożywotnik zawsze może żądać przed sądem zmiany dożywocia na rentę. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do darowizny dożywocie nie jest zaliczane na schedę spadkową, a co za tym idzie nigdy nie spowoduje możliwości dochodzenia roszczeń o zachowek.

Umowa dożywociadane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa dożywocia – warunki umowy

 1. przedmiot umowy
  – wskazanie co jest przedmiotem umowy dożywocia
 2. wartość przedmiotu umowy
  – wskazanie wartości przedmiotu umowy dożywocia
 3. warunki i data wydania przedmiotu umowy
  – Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem aktu? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po podpisaniu umowy?

Wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  – Akt poświadczenia dziedziczenia
  – Inne
 3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku
 4. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez administratora budynku o braku zaległości w opłatach
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)
 1. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo); jeżeli w wyniku zbycia nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 2. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 3. aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zbywanych działek lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (organ wydający – Urząd Gminy) lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
 4. jeżeli nieruchomość jest zabudowana:
  – aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)
  – aktualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości (organ wydający – Urząd Gminy)
 5. aktualne zaświadczenie z którego wynika że zbywana nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Koszty

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej przedmiotu umowy
 3. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Ustanowienie służebności: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie służebności: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie służebności – co to jest?

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/law-firm-06.jpg

Ustanowienie służebności w formie aktu notarialnego dokonane w kancelarii notarialnej Warszawa Żoliborz.

W naszym systemie prawnym mamy trzy rodzaje służebności: służebność gruntową, osobistą i przesyłu. Do ustanowienia służebności na nieruchomości wymagane jest oświadczenie właściciela w formie aktu notarialnego.
Służebność gruntowa ma na celu umożliwienie korzystania z nieruchomości w ściśle określonym zakresie przez jakąkolwiek osobę, która pozostaje właścicielem wskazanej nieruchomości, na rzecz której służebność ta jest ustanawiana (np. umożliwienie przejścia przez nieruchomość).
Służebność osobista umożliwia zaś korzystanie z nieruchomości w ściśle określonym zakresie przez konkretnie wskazaną osobę (a nie tylko każdoczesnego właściciela innej nieruchomości). Najczęściej ustanawiana jest ona w umowie darowizny na rzecz darczyńcy i polega na prawie zamieszkiwania przez określoną osobę w określonym miejscu. Nie jest możliwe ustanowienie służebności osobistej mieszkania jako ograniczonego prawa rzeczowego na innym ograniczonym prawie rzeczowym, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Instytucja służbności przesyłu ma polega na umożliwieniu przedsiębiorcy przesyłowemu korzystania ze swoich urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości będące własnością innych osób. Reguluje ona stan prawny już istniejących urządzeń przesyłowych, a także tych, które dopiero zostaną wybudowane na cudzym gruncie.

Dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Jeżeli stroną czynności ma być firma, to również:
– nazwa firmy
– siedziba firmy
– numer KRS, NIP, REGON

Wymagane dane

 1. wskazanie rodzaju służebności która ma zostać ustanowiona
 2. wskazanie, czy służebność jest odpłatna (jeśli odpłata – wysokość pobieranej opłaty)
 3. wskazanie ustanowienia służebności na czas określony lub nieokreślony.

Ustanowienie służebności – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają
 3. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  – Akt poświadczenia dziedziczenia
  – Inne
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku
 5. dokument z którego wynika treść służebności, przebieg służebności ma mapie w przypadku ustanowienia służebności gruntowej, itp.
 6. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)
 1. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo)
 2. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 3. jeżeli nieruchomość jest zabudowana:
  – aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Koszty

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Podatek od spadków i darowizn zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn od nieodpłatnego ustanowienia służebności osobistej, przy czym należy pamiętać, że zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: dzieci, małżonek, rodzice, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia odpłatnej służebności
 4. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 5. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Ustanowienie hipoteki: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie hipoteki: Potrzebne dokumenty i koszty

Ustanowienie hipoteki – co to jest?

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Umowa-zamiany-u-notariusza.jpg

Ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego dokonane w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Ustanowienie hipoteki – celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z tego przedmiotu bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipoteka może być ustanawiana na zabezpieczenie spłaty różnych zobowiązań, wynikających np. z umów pożyczek, leasingu itd. Samo oświadczenie o ustanowieniu hipoteki dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Najczęściej jednak mamy do czynienia z hipoteką ustanawianą na rzecz banku hipotecznego celem zabezpieczenia kredytu udzielonego stronie Kupującej określoną nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wtedy aby odciążyć tą stronę od dodatkowych formalności oświadczenie o ustanowieniu hipoteki jest zamieszczane w finalnej umowie sprzedaży zawieranej przed notariuszem.

Ustanowienie hipotekidane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Jeżeli stroną czynności ma być firma, to również:
– nazwa firmy
– siedziba firmy
– numer KRS, NIP, REGON

Wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają
 3. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  – Akt poświadczenia dziedziczenia
  – Inne
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku
 5. umowa z której wynika obowiązek ustanowienia hipoteki
 6. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. numer księgi wieczystej (o ile została założona)
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem czynności
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)
 1. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo)
 2. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 3. jeżeli nieruchomość jest zabudowana:
  – aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Koszty

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Podatek od podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 19 zł w przypadku gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieustalonej oraz 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności jeśli hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące
 3. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Call Now Button