Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – co to jest?

Umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Najczęściej spotykaną umową jest umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej (potocznie zwana intercyzą). Małżonkowie mogą również dodatkowo poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, jeżeli w ich małżeństwie występuje element transgraniczny. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeństwa. Majątkowa umowa małżeńska podlega prawu wybranemu przez strony. W razie braku wyboru prawa, do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili zawarcia umowy.
Regułą w stosunkach majątkowych między małżonkami jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Można natomiast wyróżnić cztery rodzaje małżeńskich umów majątkowych, należą do nich:

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową

W przypadku ustalenia przez małżonków decyzji o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej mogą oni zabiegać o podpisanie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego w kancelarii notariusza. Dowolności podlega ustanawiany wtedy podział majątkowy, który może być zarówno rozszerzany bądź ograniczany przez podmioty umowy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie całkowitej zgody osób biorących udział w czynności.

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Umowa ta polega na tym, że w trakcie trwania małżeństwa istnieją tylko majątki osobiste i nie ma majątku wspólnego. W chwili ustania tego ustroju następuje wyrównanie dorobków. Ustanie ustroju następuje, na przykład poprzez rozwód lub rozwiązanie umowy między małżonkami. Po chwili jego ustania następuje wyrównanie dorobków.

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową polega na tym, że do majątku wspólnego małżonków zalicza się składniki majątkowe, które przy braku umownych postanowień weszłyby zgodnie z postanowieniami do majątków osobistych małżonków. Ważne w tym rozwiązaniu jest to, że małżonkowie mogą w umowie określić, jakie elementy majątku osobistego każdego z nich wejdą w skład majątku wspólnego. W skrajnym przypadku małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność majątkową na wszystkie przedmioty należące do nich w chwili zawarcia umowy oraz przedmioty nabyte przez nich w przyszłości.

Umowa ograniczająca wspólność ustawową

Małżonkowie mogą rozszerzać i ograniczać wspólność majątkową. Wspólność ograniczona polega na tym, że małżonkowie mogą wyłączyć z majątku wspólnego określone rodzajowo składniki majątku, które weszłyby do majątku wspólnego. Przepisy nie zawierają ograniczeń dotyczących zakresu zmniejszenia wspólności. Pamiętajmy jednak, że małżonkowie nie mają, w tym zakresie pełnej swobody. Ograniczają ich bowiem:
– ograniczenie wspólności, które może doprowadzić do tego, że majątek przestanie istnieć,
– nie może naruszać postanowień art. 353 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego,
– umowa nie może wykluczać tych składników majątku, które na mocy prawa stanowią majątek obojga małżonków.

Rozdzielności majątkowa – dlaczego jest korzystnym rozwiązaniem?

Zawieranie umowy o rozdzielności majątkowej podyktowane jest określonymi przypadkami, a nie działaniem profilaktycznym na wypadek wystąpienia jakiś sporów. Jednak świadomość możności wystąpienia poważnych problemów małżeńskich zwiększa się i tym samym notuje się wzrost zawierania umów przed lub zaraz po ślubie. Niemniej, do najczęstszych przypadków podjęcia takiej decyzji zalicza się:
– prowadzenie działalności biznesowej przez obu małżonków
– zgromadzenie dużego majątku przez jednego małżonka
– marnotrawienie majątku przez jednego z partnerów

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – wymagane dokumenty

  1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
  2. skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli umowa jest zawierana po zawarciu związku małżeńskiego

Ile kosztuje sporządzenie intercyzy u notariusza?

Na cenę sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej składają się:

  1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.9/5 - (35 votes)
Call Now Button