Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki: Potrzebne dokumenty i koszty

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki: Potrzebne dokumenty i koszty

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – co to jest?

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – spółka handlowa stanowi jedną z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje ona poprzez zawarcie właściwej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu – przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów finansowych, ale też np. poprzez działanie w określony sposób. Wyróżnia się spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Umowy-spolki-u-notariusza-Warszawa.jpg

Umowa spółki zawierana w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz..

Najpopularniejszą spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cechą takiej spółki jest fakt, iż wspólnicy, którzy ją zakładają, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza umówionym wkładem. Spółka z o.o. powstaje w chwili zawarcia umowy między wspólnikami. Umowa taka musi zostać zawarta przed notariuszem, mieć formę aktu notarialnego, zaś minimalny wkład kapitału to kwota 5 tysięcy złotych. Umowa spółki z o.o. może być na przestrzeni czasu zmieniana z zastrzeżeniem zmian w formie pisemnej przed notariuszem oraz ich uchwalenia przez wspólników. Zmiany w umowie spółki z o.o. muszą być zgłoszone w rejestrze sądowym. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub zmniejszany przez wspólników w czasie obowiązywania umowy spółki z o.o. o ile taki zapis widnieje w umowie spółki.

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Jeżeli stroną czynności ma być spółka, to również:
– nazwa spółki
– siedziba firmy
– numer KRS, NIP, REGON

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – wymagane informacje i dokumenty

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. dane wspólników
 2. informacje dotyczące postanowień umowy spółki:
  – pełna i skrócona nazwa spółki
  – siedziba spółki (miejscowość)
  – przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (kody PKD dostępne są na stronie GUS)
  – wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł); na kapitał zakładowy spółki z o.o. składa się zarówno wkład pieniężny, jak i niepieniężny (tzw. aport)
  – określenie ilości udziałów w spółce w przypadku, gdy spółka z o.o. jest zakładana przez więcej niż jedną osobę
  – określenie wartości nominalnej udziałów w spółce, przy czym minimalna wartość pojedynczego udziału nie może być niższa niż 50 zł
  – czas trwania spółki – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona na czas określony lub nieokreślony
  – określenie sposobu postępowania w głosowaniu, kiedy liczba głosów jest równa
  – powołanie zarządu spółki.
Zmiana umowy spółki

Przy zmianie umowy spółki powinny zostać przekazane notariuszowi informacje o:
– numerze KRS spółki
– ostatnim aktualnym tekście jednolitym umowy spółki
– zmianach jakie mają zostać uwzględnione w umowie spółki

Dodatkowo

– lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd) w przypadku spółki z o.o.
– wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane

Koszty

 1. Taksa notarialna za sporządzenie umowy lub statutu spółki ustalana jest indywidualnie
 2. Taksa notarialna za sporządzenie zgromadzenia wspólników, spółdzielni czy akcjonariuszy ustalana jest indywidualnie
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym należy pamiętać, że pobierany jest od umów spółek lub zmian tych umów (dot. wkładów i kapitału zakładowego) w stawce 0,5%
 4. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Depozyt notarialny: Potrzebne dokumenty i koszty

Depozyt notarialny: Potrzebne dokumenty i koszty

Depozyt notarialny – co to jest?

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, dokumenty prywatne, papiery wartościowe, nośniki cyfrowe (CD, DVD, Blue RAY) oraz pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu. Depozyt notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form zapewniających bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dokument lub środki pieniężne mogą zostać wydane tylko osobie wymienionej w protokole, lub jej prawnemu przedstawicielowi. Odbiór depozytu następuje we wskazanym w protokole terminie za pokwitowaniem osoby upoważnionej do odbioru.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Prowadzenie-depozytu-dokumentow-pieniedzy-papierow-wartosciowych-danych.jpg

Depozyt notarialny dokonany w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Depozyt notarialny – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Depozyt notarialny – wymagane informacje i dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. wskazanie osoby która ma depozyt odebrać, jej dane osobowe oraz warunki które muszą zostać spełnione do odbioru depozytu
 3. wycena papierów wartościowych lub kwota pieniędzy składanych do depozytu
 4. dokument będący przedmiotem depozytu

Koszty przyjęcia pieniędzy do depozytu

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Koszty przyjęcia dokumentów do depozytu

 1. Taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto), zaś za przechowywanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł netto (24,60 zł brutto)
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna): Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna): Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna) – co to jest?

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna) – dokonanie poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem umożliwia posługiwanie się dokumentem w kilku różnych miejscach jednocześnie. Każdy egzemplarz poświadczony przez notariusza ma moc dokumentu urzędowego.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sporzadzanie-wypisow-odpisow-i-wyciagow-z-dokumentow.jpg

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna) dokonane w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem – koszty

Taksa notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą stronę poświadczenia

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna): Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie podpisu: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie podpisu – co to jest?

Poświadczenie podpisu – Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania czynności prawnych w takiej właśnie formie (np. w przypadku umowy zbycie udziałów w spółce lub przeniesienia praw do rodzinnego ogródka działkowego, tzw. ROD). Należy pamiętać o tym, że dokument, pod którym notariusz poświadczy podpis musi zostać przez klienta wcześniej przygotowany, z tym jednak zastrzeżeniem, że samo złożenie podpisu pod nim następuje dopiero w obecności notariusza. W przypadku wcześniejszego złożenia podpisu na danym dokumencie istnieje możliwość uznania danego podpisu za własny w obecności notariusza i jest to również przewidziana przepisami prawa forma dokonania czynności, jednakże z doświadczenia zawodowego notariuszy wynika, że niektóre instytucje z niewiadomych powodów formy uznania podpisu za własny nie akceptują.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sporzadzanie-wypisow-odpisow-i-wyciagow-z-dokumentow.jpg

Poświadczenie podpisu pod dokumentem dokonane w obecności notariusza w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz

Potwierdzenie podpisu na dokumencie polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. W przypadku, gdy podpis został złożony wcześniej na mocy przepisów prawnych osoba podpisana na dokumencie musi uznać własnoręczność podpisu przed notariuszem, dodatkowo notariusz zaznacza to w treści klauzuli poświadczeniowej. 

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać datę i miejsce sporządzenia, oznaczenie kancelarii notarialnej, podpis notariusza i pieczęć notariusza. Notarialne poświadczenie podpisu może zawierać na wniosek Klienta godzinę i minutę dokonania czynności. W naszej kancelarii notarialnej badamy treść dokumentu przed jego poświadczeniem. W miejscowościach, w których nie działa żadna kancelaria notarialna, w szczególnych przypadkach poświadczenia mogą dokonać wójt, burmistrz czy prezydent miasta oraz banki.

Potwierdzenie autentyczności podpisu – dane potrzebne do dokonania czynności

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Poświadczenie podpisu – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. dokument, pod którym ma zostać złożony podpis

Koszty notarialnego poświadczenia podpisu

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wynosi odpowiednio:

 1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto) za jeden podpis,
 2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł netto (24,60 zł brutto) za jeden podpis

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – co to jest?

Czynność prawna regulowana przepisami kodeksu cywilnego polegająca na oświadczeniu spadkobiercy o odrzuceniu praw i obowiązków wchodzących w skład spadku przed sądem lub notariuszem. Odrzucenie spadku ma miejsce najczęściej w przypadku, gdy długi wchodzące w skład spadku przewyższają wartość jego majątku. Odrzucenia spadku można dokonać wyłącznie po śmierci spadkodawcy, stąd nie należy mylić tej czynności z zrzeczeniem się dziedziczenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzone w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona – nazwisko – imię ojca oraz imię matki – PESEL – data urodzenia oraz miejscowość – stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec) – adres zamieszkania – adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania – rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności – obywatelstwo

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – wymagane dane

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz wskazanie jego ostatniego adresu zamieszkania
 2. informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych, tj. ich imiona, nazwiska, adres zamieszkania
 3. informacje o osobach, które już spadek odrzuciły

Ile kosztuje u notariusza oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Na cenę sporządzenia takiego oświadczenia składają się: 

 1. Taksa notarialna – 50 zł netto (61,50 zł brutto) za jedno oświadczenie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Call Now Button