Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o odrzuceniu spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – co to jest?

Czynność prawna regulowana przepisami kodeksu cywilnego polegająca na oświadczeniu spadkobiercy o odrzuceniu praw i obowiązków wchodzących w skład spadku przed sądem lub notariuszem. Odrzucenie spadku ma miejsce najczęściej w przypadku, gdy długi wchodzące w skład spadku przewyższają wartość jego majątku. Odrzucenia spadku można dokonać wyłącznie po śmierci spadkodawcy, stąd nie należy mylić tej czynności z zrzeczeniem się dziedziczenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku sporządzone w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona – nazwisko – imię ojca oraz imię matki – PESEL – data urodzenia oraz miejscowość – stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec) – adres zamieszkania – adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania – rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności – obywatelstwo

Oświadczenie o odrzuceniu spadku – wymagane dane

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy oraz wskazanie jego ostatniego adresu zamieszkania
 2. informacja o pozostałych spadkobiercach ustawowych i testamentowych, tj. ich imiona, nazwiska, adres zamieszkania
 3. informacje o osobach, które już spadek odrzuciły

Ile kosztuje u notariusza oświadczenia o odrzuceniu spadku?

Na cenę sporządzenia takiego oświadczenia składają się: 

 1. Taksa notarialna – 50 zł netto (61,50 zł brutto) za jedno oświadczenie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Podział majątku u notariusza: Potrzebne dokumenty i koszty

Podział majątku u notariusza: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa o podział majątku – co to jest?

Umowa o podział majątku wspólnego – w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego u notariusza małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji albo w trakcie trwania małżeństwa po ustaniu wspólności majątkowej (np. jeśli nastąpi ustanowienie rozdzielności majątkowej). Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia co do sposobu podziału majątku wspólnego, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w sposób umowny przed notariuszem, nie jest potrzebne przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku zgodnego podziału majątku wspólnego, najprostszym rozwiązaniem jest porozumieć się w sprawie podziału majątku, a potem pójść do sądu bez orzekania o winie. Podział umowny zaoszczędzi sporo pieniędzy, co więcej taka procedura trwa znacznie krócej. W przypadku podziału ruchomości np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych takich jak lokaty bankowe, wystarczy zwykła pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi. Jeżeli przy podziale, okaże się, ze wartość przydzielonych przedmiotów nie jest równa, małżonkowie muszą ustalić spłaty lub dopłaty. Nie jest to jednak konieczne. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podziału dokonuje się tylko w formie aktu notarialnego przed u notariusza.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Umowa-o-podzial-majatku-wspolnego.jpg

Umowa o podział majątku wspólnego zawierana w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Warszawie

Umowa o podział majątku – dane osobowe potrzebne, aby sporządzić akt notarialny

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa o podział majątku wspólnego – warunki umowy

 1. podanie wartości rynkowej przedmiotu umowy
 2. warunki i data wydania przedmiotu umowy
  – Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem aktu? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po podpisaniu aktu?

Umowa o podział majątku – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają
 3. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  Akt poświadczenia dziedziczenia
  – Inne
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku
 5. umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 6. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez administratora budynku o braku zaległości w opłatach
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. numer księgi wieczystej (o ile została założona)
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem umowy oraz o braku zaległości w opłatach
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)
 1. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo); jeżeli w wyniku zawarcia umowy nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 2. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 3. aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (organ wydający – Urząd Gminy) lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
 4. aktualne zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo)
 5. jeżeli nieruchomość jest zabudowana:
  – aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)
  – aktualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości (organ wydający – Urząd Gminy)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje umowa o podział majątku:

Na cenę sporządzenia umowy o podział majątku u notariusza składają się: 

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 3. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.).
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie.

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza): Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza): Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – co to jest?

Umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Najczęściej spotykaną umową jest umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej (potocznie zwana intercyzą). Małżonkowie mogą również dodatkowo poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, jeżeli w ich małżeństwie występuje element transgraniczny. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeństwa. Majątkowa umowa małżeńska podlega prawu wybranemu przez strony. W razie braku wyboru prawa, do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili zawarcia umowy.
Regułą w stosunkach majątkowych między małżonkami jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Można natomiast wyróżnić cztery rodzaje małżeńskich umów majątkowych, należą do nich:

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową

W przypadku ustalenia przez małżonków decyzji o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej mogą oni zabiegać o podpisanie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego w kancelarii notariusza. Dowolności podlega ustanawiany wtedy podział majątkowy, który może być zarówno rozszerzany bądź ograniczany przez podmioty umowy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie całkowitej zgody osób biorących udział w czynności.

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Umowa ta polega na tym, że w trakcie trwania małżeństwa istnieją tylko majątki osobiste i nie ma majątku wspólnego. W chwili ustania tego ustroju następuje wyrównanie dorobków. Ustanie ustroju następuje, na przykład poprzez rozwód lub rozwiązanie umowy między małżonkami. Po chwili jego ustania następuje wyrównanie dorobków.

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową polega na tym, że do majątku wspólnego małżonków zalicza się składniki majątkowe, które przy braku umownych postanowień weszłyby zgodnie z postanowieniami do majątków osobistych małżonków. Ważne w tym rozwiązaniu jest to, że małżonkowie mogą w umowie określić, jakie elementy majątku osobistego każdego z nich wejdą w skład majątku wspólnego. W skrajnym przypadku małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność majątkową na wszystkie przedmioty należące do nich w chwili zawarcia umowy oraz przedmioty nabyte przez nich w przyszłości.

Umowa ograniczająca wspólność ustawową

Małżonkowie mogą rozszerzać i ograniczać wspólność majątkową. Wspólność ograniczona polega na tym, że małżonkowie mogą wyłączyć z majątku wspólnego określone rodzajowo składniki majątku, które weszłyby do majątku wspólnego. Przepisy nie zawierają ograniczeń dotyczących zakresu zmniejszenia wspólności. Pamiętajmy jednak, że małżonkowie nie mają, w tym zakresie pełnej swobody. Ograniczają ich bowiem:
– ograniczenie wspólności, które może doprowadzić do tego, że majątek przestanie istnieć,
– nie może naruszać postanowień art. 353 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego,
– umowa nie może wykluczać tych składników majątku, które na mocy prawa stanowią majątek obojga małżonków.

Rozdzielności majątkowa – dlaczego jest korzystnym rozwiązaniem?

Zawieranie umowy o rozdzielności majątkowej podyktowane jest określonymi przypadkami, a nie działaniem profilaktycznym na wypadek wystąpienia jakiś sporów. Jednak świadomość możności wystąpienia poważnych problemów małżeńskich zwiększa się i tym samym notuje się wzrost zawierania umów przed lub zaraz po ślubie. Niemniej, do najczęstszych przypadków podjęcia takiej decyzji zalicza się:
– prowadzenie działalności biznesowej przez obu małżonków
– zgromadzenie dużego majątku przez jednego małżonka
– marnotrawienie majątku przez jednego z partnerów

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli umowa jest zawierana po zawarciu związku małżeńskiego

Ile kosztuje sporządzenie intercyzy u notariusza?

Na cenę sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej składają się:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Najem okazjonalny: Potrzebne dokumenty i koszty

Najem okazjonalny: Potrzebne dokumenty i koszty

Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego rozumiemy umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel domu lub lokalu mieszkalnego, który zawarł umowę najmu okazjonalnego, może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora.

najem okazjonalny

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji zawarte w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Warszawie.

Zawarcie zwykłej umowy najmu, naraża wynajmującego na sytuację, w której nie będzie mógł wyrzucić lokatora. Ponadto, zawarcie umowy najmu okazjonalnego mieszkania lub lokalu wyłącza przy najmie okazjonalnym większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów np. o konieczności zapewnienia lokalu socjalnego oraz obowiązywanie tzw. okresu ochronnego trwającego od 1 listopada do 31 marca każdego roku (w tym czasie wynajmujący nie ma prawnej możliwości uzyskania nakazu eksmisji). Strony umowy najmu okazjonalnego zawierają umowę we własnym zakresie, natomiast Najemca lokalu mieszkalnego, składa dodatkowo oświadczenie w formie aktu notarialnego przed notariuszem o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje się po zakończeniu umowy do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Więcej informacji o umowie najmu okazjonalnego znajdą Państwo pod tym wpisem.

Najem okazjonalny – dane potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa najmu okazjonalnego u notariusza – wymagane dane

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. umowa najmu okazjonalnego
 3. załączniki do umowy najmu okazjonalnego, tj. m.in. oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) wskazujące adres lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokal, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu

Ile kosztuje umowa najmu okazjonalnego?

Na cenę najmu okazjonalnego składają się:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Obowiązek opłacenia notariusza spoczywa na Wynajmującym, jednak strony umowy mogą umówić się inaczej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej.

Testament: Potrzebne dokumenty i koszty

Testament: Potrzebne dokumenty i koszty

Testament – co to jest?

Rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Z chwilą śmierci spadkodawcy jego majątek staje się własnością osób przez niego wskazanych w testamencie. Spadkobierca musi uzyskać wydane w sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub przeprowadzić postępowanie spadkowe przed notariuszem w celu uzyskania Aktu poświadczenia dziedziczenia. W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, nie można więc sporządzać testamentów wspólnych. Możliwe jest odwołanie testamentu, jak i jego poszczególnych postanowień przed spadkodawcę. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez przedstawiciela.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Testament-u-notariusza-w-Warszawa-Zoliborz.jpg

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Możemy sporządzić testament z zapisem windykacyjnym, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości. Co oznacza, że testament zawierający zapis windykacyjny pozwala na przekazanie konkretnej osobie konkretnych przedmiotów czy nieruchomości. Można również w testamencie notarialnym zamieścić zapisy (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia (obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania) lub też – jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki – wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu.

Testament powinien być sporządzony przez notariusza, a następnie odczytany spadkodawcy i podpisany w obecności notariusza. Sporządzenie testamentu notarialnego zwykle odbywa się podczas jednej wizyty w kancelarii. Obowiązkiem notariusza jest przechowanie oryginału testamentu. Istnieje możliwość zarejestrowania sporządzonego testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Notarialny Rejestr Testamentów pozwala wyszukać po śmierci testatora testament sporządzony w dowolnej kancelarii notarialnej.

Dane potrzebne do sporządzenia testamentu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Testament – wymagane dane

 1. dane spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie – wszystkie imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
 2. w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu – jeżeli jest to nieruchomość to numer księgi wieczystej a w przypadku jeżeli księga wieczysta nie została założona – dane pozwalające na konkretne oznaczenie nieruchomości
 3. w przypadku wydziedziczenia – określenie jego przyczyny

Ile kosztuje testament u notariusza?

Na koszt sporządzenia testamentu u notariusza składają się: 

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z notariuszem poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Call Now Button