Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – co to jest?

Jest to akt notarialny stanowiący dobrowolne zobowiązanie się dłużnika do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz konkretnego wierzyciela. Jednak, by oświadczenie to miało moc prawną, musi być sporządzone według rygorystycznych wytycznych regulowanych w kodeksie prawa cywilnego. Przede wszystkim oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego. Musi zawierać również wskazanie świadczenia, dane wierzyciela oraz dłużnika, źródło zobowiązania (np. umowa), a także termin, w jakim zobowiązanie powinno zostać uregulowane.

oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji dokonane w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w Warszawie Żoliborz.

Według aktualnych zapisów kodeksu prawa cywilnego wyróżniamy trzy rodzaje oświadczeń o poddaniu się egzekucji, tzn.:

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c.

Zawiera określenie dłużnika i wierzyciela, wolę dłużnika o poddaniu się egzekucji, precyzyjne wskazanie zobowiązania dłużnika (zapłata konkretnej kwoty pieniędzy bądź też wydania oznaczonych ilościowo w akcie przedmiotów), wskazanie źródła zobowiązania oraz terminu spłaty zobowiązania.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Zawiera wskazanie wierzyciela i dłużnika, wolę dłużnika o poddaniu się egzekucji, oznaczenie świadczenia pieniężnego do wysokości wprost określonej w akcie notarialnym bądź oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, określenie konkretnego terminu, w którym wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności; nie ma tutaj wymogu wskazania konkretnej wysokości kwoty stanowiącej dług, a jedynie wskazania jej wartości maksymalnej.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 6 k.p.c. oraz art. 777 §3 k.p.c.

Zawiera dane wierzyciela oraz dłużnika, wolę dłużnika o poddaniu się egzekucji, wskazanie obowiązku świadczenia, wskazanie warunków upoważniających wierzyciela do wszczęcia egzekucji, wzmiankę dotyczącą celu poddania się egzekucji, jakim jest zaspokojenie potrzeb wierzyciela, określenie terminu, w jakim wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności; w przypadku tego rodzaju oświadczenia egzekucja jest ograniczona jedynie do składników majątku dłużnika, na których zostało wcześniej ustanowione zabezpieczenie.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Jeżeli stroną czynności ma być firma, to również:
– nazwa firmy
– siedziba firmy
– numer KRS, NIP, REGON

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – wymagane dokumenty

  1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
  2. dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają
  3. dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji

Koszty

  1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.6/5 - (47 votes)
Call Now Button