Umowa przedwstępna – co to jest?

Umowa przedwstępna to zgodnie z ustawą Kodeks cywilny (art. 389 – 390 Kodeksu cywilnego)  umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (dalej „umowa przyrzeczona”). Najczęściej w praktyce umowa taka poprzedza zawarcie umowy sprzedaży. Umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego różni się w skutkach prawnych od umów zawieranych w zwykłej formie pisemnej tym, że strony zawsze mogą żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, a wręcz sądownie je wymusić, jeśli druga strona się od zawarcia uchyla. Oznacza to że umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego zapewnia stronom większą ochronę. Stanowi ona gwarancję, zabezpieczenie stron. Powinna zawierać elementy, które pojawią się we właściwej umowie sprzedaży nieruchomości, tj. określenie podmiotów, określenie przedmiotu umowy, ceny oraz terminu wykonania.

Zawarcie umowy przedwstępnej notariusz Warszawa

Zawarcie umowy przedwstępnej u notariusza w Warszawie.

Umowa deweloperska – umowa przedwstępna szczególnego rodzaju

Szczególnym rodzajem umowy przedwstępnej jest umowa deweloperska. Umową deweloperską jest umową zawierana z deweloperem, dotycząca nabycia w przyszłości przez kupującego nieruchomości, którą deweloper ma zamiar wybudować. Stronami w tym przypadku jest kupujący i deweloper, a przedmiotem umowy jest nieruchomość oraz jej cena. Umowa deweloperska nie daje kupującemu żadnych praw do nieruchomości. Takie prawo kupujący uzyskuje dopiero po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości. Umowa deweloperska zobowiązuje dewelopera do zawarcia takiej umowy z nabywcą w przyszłości i jest zawierana przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Umowa przedwstępna – dane osób potrzebne do aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Jeżeli stroną czynności ma być firma, to również:
– nazwa firmy
– siedziba firmy
– numer KRS, NIP, REGON

Umowa przedwstępna – warunki umowy

 1. Cena (wartość rynkowa), warunki/terminy płatności oraz następujące informacje:
  – Czy jakaś część ceny została już lub zostanie zapłacona? Jeśli tak, to jaka? Stanowiła ona lub ma stanowić zaliczkę czy zadatek?
  – Podanie numeru konta bankowego na który mają zostać przelane pieniądze oraz wskazanie do kogo to konto należy.
  – W jakim terminie nastąpi płatność? Przed podpisaniem aktem? W dniu aktu po jego podpisaniu? W ciągu kilku dni od podpisania aktu?
 2. warunki i data wydania przedmiotu umowy
  – Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem umowy przyrzeczonej? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po podpisaniu umowy przyrzecznej?
 3. Wskazanie terminu do kiedy ma zostać zawarta umowa przyrzeczona

Umowa przedwstępna – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają
 3. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  – Akt poświadczenia dziedziczenia
  – inne
 4. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Umowa przedwstępna – wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży lokalu
 1. numer księgi wieczystej
 2. aktualne zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym ani na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonej w drodze uchwały, o której mowa w art. 25 tej samej ustawy (organ wydający – Urząd Gminy); jeżeli lokal położony jest w Warszawie, powyższe zaświadczenie nie jest wymagane, ponieważ wszelkie potrzebne informacje są udostępnione na stronie internetowej Urzędu m. st. Warszawy
W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. numer księgi wieczystej (o ile jest prowadzona)
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem umowy
W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowej
 1. numer księgi wieczystej
 2. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo); jeżeli w wyniku umowy sprzedaży nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 3. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 4. aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych działek lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (organ wydający – Urząd Gminy) lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
 5. aktualne zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest położona na obszarze zdegradowanym ani na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji wyznaczonej w drodze uchwały, o której mowa w art. 25 tej samej ustawy (organ wydający – Urząd Gminy); jeżeli nieruchomość położona jest w Warszawie, powyższe zaświadczenie nie jest wymagane, ponieważ wszelkie potrzebne informacje są udostępnione na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy
 6. aktualne zaświadczenie z którego wynika że sprzedawana nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo)
 7. jeżeli nieruchomość jest zabudowana:
  – aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)
  – aktualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynkach znajdujących się na nieruchomości (organ wydający – Urząd Gminy)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje umowa przedwstępna?

Na koszt umowy przedwstępnej składają się:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Opłata sądowa w kwocie 150 zł – pobierana wyłącznie gdy strona umowy zdecyduje się na ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej (umowy końcowej)
 3. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.9/5 - (34 votes)
Call Now Button