Testament – co to jest?

Rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Z chwilą śmierci spadkodawcy jego majątek staje się własnością osób przez niego wskazanych w testamencie. Spadkobierca musi uzyskać wydane w sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub przeprowadzić postępowanie spadkowe przed notariuszem w celu uzyskania Aktu poświadczenia dziedziczenia. W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, nie można więc sporządzać testamentów wspólnych. Możliwe jest odwołanie testamentu, jak i jego poszczególnych postanowień przed spadkodawcę. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez przedstawiciela.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Testament-u-notariusza-w-Warszawa-Zoliborz.jpg

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Możemy sporządzić testament z zapisem windykacyjnym, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości. Co oznacza, że testament zawierający zapis windykacyjny pozwala na przekazanie konkretnej osobie konkretnych przedmiotów czy nieruchomości. Można również w testamencie notarialnym zamieścić zapisy (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia (obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania) lub też – jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki – wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu.

Testament powinien być sporządzony przez notariusza, a następnie odczytany spadkodawcy i podpisany w obecności notariusza. Sporządzenie testamentu notarialnego zwykle odbywa się podczas jednej wizyty w kancelarii. Obowiązkiem notariusza jest przechowanie oryginału testamentu. Istnieje możliwość zarejestrowania sporządzonego testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Notarialny Rejestr Testamentów pozwala wyszukać po śmierci testatora testament sporządzony w dowolnej kancelarii notarialnej.

Dane potrzebne do sporządzenia testamentu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Testament – wymagane dane

  1. dane spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie – wszystkie imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
  2. w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu – jeżeli jest to nieruchomość to numer księgi wieczystej a w przypadku jeżeli księga wieczysta nie została założona – dane pozwalające na konkretne oznaczenie nieruchomości
  3. w przypadku wydziedziczenia – określenie jego przyczyny

Ile kosztuje testament u notariusza?

Na koszt sporządzenia testamentu u notariusza składają się: 

  1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
  2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z notariuszem poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Potrzebujesz pomocy notariusza?

4.9/5 - (33 votes)
Call Now Button