Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza): Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza): Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – co to jest?

Umowa majątkowa małżeńska jest to umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Najczęściej spotykaną umową jest umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej (potocznie zwana intercyzą). Małżonkowie mogą również dodatkowo poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, jeżeli w ich małżeństwie występuje element transgraniczny. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeństwa. Majątkowa umowa małżeńska podlega prawu wybranemu przez strony. W razie braku wyboru prawa, do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili zawarcia umowy.
Regułą w stosunkach majątkowych między małżonkami jest wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. Można natomiast wyróżnić cztery rodzaje małżeńskich umów majątkowych, należą do nich:

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową

W przypadku ustalenia przez małżonków decyzji o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej mogą oni zabiegać o podpisanie odpowiedniej umowy w formie aktu notarialnego w kancelarii notariusza. Dowolności podlega ustanawiany wtedy podział majątkowy, który może być zarówno rozszerzany bądź ograniczany przez podmioty umowy. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie całkowitej zgody osób biorących udział w czynności.

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Umowa ta polega na tym, że w trakcie trwania małżeństwa istnieją tylko majątki osobiste i nie ma majątku wspólnego. W chwili ustania tego ustroju następuje wyrównanie dorobków. Ustanie ustroju następuje, na przykład poprzez rozwód lub rozwiązanie umowy między małżonkami. Po chwili jego ustania następuje wyrównanie dorobków.

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową polega na tym, że do majątku wspólnego małżonków zalicza się składniki majątkowe, które przy braku umownych postanowień weszłyby zgodnie z postanowieniami do majątków osobistych małżonków. Ważne w tym rozwiązaniu jest to, że małżonkowie mogą w umowie określić, jakie elementy majątku osobistego każdego z nich wejdą w skład majątku wspólnego. W skrajnym przypadku małżonkowie mogą rozszerzyć wspólność majątkową na wszystkie przedmioty należące do nich w chwili zawarcia umowy oraz przedmioty nabyte przez nich w przyszłości.

Umowa ograniczająca wspólność ustawową

Małżonkowie mogą rozszerzać i ograniczać wspólność majątkową. Wspólność ograniczona polega na tym, że małżonkowie mogą wyłączyć z majątku wspólnego określone rodzajowo składniki majątku, które weszłyby do majątku wspólnego. Przepisy nie zawierają ograniczeń dotyczących zakresu zmniejszenia wspólności. Pamiętajmy jednak, że małżonkowie nie mają, w tym zakresie pełnej swobody. Ograniczają ich bowiem:
– ograniczenie wspólności, które może doprowadzić do tego, że majątek przestanie istnieć,
– nie może naruszać postanowień art. 353 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego,
– umowa nie może wykluczać tych składników majątku, które na mocy prawa stanowią majątek obojga małżonków.

Rozdzielności majątkowa – dlaczego jest korzystnym rozwiązaniem?

Zawieranie umowy o rozdzielności majątkowej podyktowane jest określonymi przypadkami, a nie działaniem profilaktycznym na wypadek wystąpienia jakiś sporów. Jednak świadomość możności wystąpienia poważnych problemów małżeńskich zwiększa się i tym samym notuje się wzrost zawierania umów przed lub zaraz po ślubie. Niemniej, do najczęstszych przypadków podjęcia takiej decyzji zalicza się:
– prowadzenie działalności biznesowej przez obu małżonków
– zgromadzenie dużego majątku przez jednego małżonka
– marnotrawienie majątku przez jednego z partnerów

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa majątkowa małżeńska (potocznie intercyza) – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli umowa jest zawierana po zawarciu związku małżeńskiego

Ile kosztuje sporządzenie intercyzy u notariusza?

Na cenę sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej składają się:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Najem okazjonalny: Potrzebne dokumenty i koszty

Najem okazjonalny: Potrzebne dokumenty i koszty

Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Przez umowę najmu okazjonalnego rozumiemy umowę najmu lokalu służącego do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, zawartą na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Właściciel domu lub lokalu mieszkalnego, który zawarł umowę najmu okazjonalnego, może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora.

najem okazjonalny

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji zawarte w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Warszawie.

Zawarcie zwykłej umowy najmu, naraża wynajmującego na sytuację, w której nie będzie mógł wyrzucić lokatora. Ponadto, zawarcie umowy najmu okazjonalnego mieszkania lub lokalu wyłącza przy najmie okazjonalnym większości przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów np. o konieczności zapewnienia lokalu socjalnego oraz obowiązywanie tzw. okresu ochronnego trwającego od 1 listopada do 31 marca każdego roku (w tym czasie wynajmujący nie ma prawnej możliwości uzyskania nakazu eksmisji). Strony umowy najmu okazjonalnego zawierają umowę we własnym zakresie, natomiast Najemca lokalu mieszkalnego, składa dodatkowo oświadczenie w formie aktu notarialnego przed notariuszem o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje się po zakończeniu umowy do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Więcej informacji o umowie najmu okazjonalnego znajdą Państwo pod tym wpisem.

Najem okazjonalny – dane potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa najmu okazjonalnego u notariusza – wymagane dane

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. umowa najmu okazjonalnego
 3. załączniki do umowy najmu okazjonalnego, tj. m.in. oświadczenie osoby trzeciej (lub najemcy, jeśli jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) wskazujące adres lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokal, w którym najemca będzie mógł zamieszkać z chwilą wykonania żądania opróżnienia i wydania lokalu

Ile kosztuje umowa najmu okazjonalnego?

Na cenę najmu okazjonalnego składają się:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Obowiązek opłacenia notariusza spoczywa na Wynajmującym, jednak strony umowy mogą umówić się inaczej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej.

Testament: Potrzebne dokumenty i koszty

Testament: Potrzebne dokumenty i koszty

Testament – co to jest?

Rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Z chwilą śmierci spadkodawcy jego majątek staje się własnością osób przez niego wskazanych w testamencie. Spadkobierca musi uzyskać wydane w sądzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub przeprowadzić postępowanie spadkowe przed notariuszem w celu uzyskania Aktu poświadczenia dziedziczenia. W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, nie można więc sporządzać testamentów wspólnych. Możliwe jest odwołanie testamentu, jak i jego poszczególnych postanowień przed spadkodawcę. Testament może sporządzić i odwołać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez przedstawiciela.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Testament-u-notariusza-w-Warszawa-Zoliborz.jpg

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Możemy sporządzić testament z zapisem windykacyjnym, którego przedmiotem są rzeczy oznaczone co do tożsamości. Co oznacza, że testament zawierający zapis windykacyjny pozwala na przekazanie konkretnej osobie konkretnych przedmiotów czy nieruchomości. Można również w testamencie notarialnym zamieścić zapisy (zobowiązanie do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego), polecenia (obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania) lub też – jeśli zachodzą określone w ustawie przesłanki – wydziedziczyć określoną osobę, która będzie traktowana, jakby nie dożyła otwarcia spadku, a także ustanowić wykonawcę testamentu.

Testament powinien być sporządzony przez notariusza, a następnie odczytany spadkodawcy i podpisany w obecności notariusza. Sporządzenie testamentu notarialnego zwykle odbywa się podczas jednej wizyty w kancelarii. Obowiązkiem notariusza jest przechowanie oryginału testamentu. Istnieje możliwość zarejestrowania sporządzonego testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Notarialny Rejestr Testamentów pozwala wyszukać po śmierci testatora testament sporządzony w dowolnej kancelarii notarialnej.

Dane potrzebne do sporządzenia testamentu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Testament – wymagane dane

 1. dane spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy, wydziedziczonego lub osoby, na którą nałożono polecenie – wszystkie imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
 2. w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu – jeżeli jest to nieruchomość to numer księgi wieczystej a w przypadku jeżeli księga wieczysta nie została założona – dane pozwalające na konkretne oznaczenie nieruchomości
 3. w przypadku wydziedziczenia – określenie jego przyczyny

Ile kosztuje testament u notariusza?

Na koszt sporządzenia testamentu u notariusza składają się: 

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z notariuszem poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Poświadczenie dziedziczenia: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dziedziczenia: Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dziedziczenia – co to jest?

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale osób zainteresowanych oraz przyjmuje oświadczenia spadkowe, jeśli od otwarcia spadku nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy, a oświadczenia do tej pory nie zostały złożone. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/law-firm-20.jpg

Poświadczenie dziedziczenia dokonane w kancelarii notarialnej Piotra Chełstowskiego w Warszawie.

Poświadczenie dziedziczenia – dane osób potrzebne do aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Poświadczenie dziedziczenia – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. odpis aktu zgonu spadkodawcy
 3. zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (organ wydający – Urząd Miasta lub w przypadku jeżeli zmarły posiadał ostanie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie – właściwy Urząd Dzielnicy)
 4. testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony)
 5. odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców:
  – skrócone odpisy aktów urodzenia
  – skrócone odpisy aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński)
 6. numer księgi wieczystej jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość

Ile kosztuje akt poświadczenia dziedziczenia?

Na cenę aktu poświadczenia dziedziczenia składają się następujące elementy:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Pełnomocnictwo: Potrzebne dokumenty i koszty

Pełnomocnictwo: Potrzebne dokumenty i koszty

Pełnomocnictwo – co to jest?

Udzielenie pełnomocnictwa wymaga złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest upoważnienie określonej osoby do dokonania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy czynności prawnej indywidualnie oznaczonej albo czynności określonych rodzajowo. Można udzielać różnego rodzaju pełnomocnictw, takich jak:

Akty oświadczenia notarialne

Pełnomocnictwo udzielone u notariusza w Warszawie.

– pełnomocnictwo tzw. ogólne, czyli pozwalające pełnomocnikowi do reprezentowania mocodawcy w bardzo wielu sprawach przed różnymi urzędami
pełnomocnictwo do zbycia lub nabycia nieruchomości
– pełnomocnictwo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia mocodawcy, tzw. pełnomocnictwo medyczne
– do wielu innych, również nietypowych czynności, jeżeli są zgodne z przepisami prawa i mocodawca chce nadać swojemu woli formę aktu notarialnego

Pełnomocnictwo – dane osób potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Pełnomocnictwo – wymagane informacje

 1. dane osobowe pełnomocnika – wszystkie imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL
 2. dane nieruchomości – numer księgi wieczystej a w przypadku jeżeli księga wieczysta nie została założona – dane pozwalające na konkretne oznaczenie nieruchomości
 3. inne informacje, które mocodawca chciałby zawrzeć w treści pełnomocnictwa

Ile kosztuje pełnomocnictwo?

Na cenę pełnomocnictwa składają się:

 1. Taksa notarialna w kwocie 100 zł netto, tj. 123 zł brutto
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Umowa darowizny: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa darowizny: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa darowizny – co to jest?

Umowa darowizny zawierana jest u notariusza. Darowizna jest rodzajem umowy która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku należy do istoty umowy darowizny. Darowizna nieruchomości zawsze musi mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli Darczyńca popadnie w niedostatek zanim darowizna zostanie wykonana, wtedy umowa darowizny może zostać odwołana. W przypadku zaś, kiedy Darczyńca popadnie w niedostatek, gdy darowizna została już wykonana, wtedy Obdarowany zobowiązany jest do zapewnienia Darczyńcy niezbędnych środków do życia lub zwrócenia środków do wysokości darowizny. W przypadku, gdy Obdarowany zachowa się w sposób rażąco niewdzięczny w stosunku do Darczyńcy (np. zła wola Obdarowanego w stosunku do Darczyńcy skierowana na wyrządzenie mu krzywdy lub szkody majątkowej), wówczas mają zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i darowizna może zostać odwołana. Istotą umowy darowizny jest jej nieodpłatność. Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy przedmiotów umowy darowizny, które muszą być dokonane w formie aktu notarialnego:

Umowa darowizny u notariusza w Warszawie

Umowa darowizny zawarta w Warszawie u notariusza.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość (z założoną księgą wieczystą)

Odrębna własność oznacza, że dany lokal stanowi odrębny od gruntu i od budynku przedmiot własności. Z własnością lokalu związany jest odpowiedni udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt lub prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Odrębna własność jest najpełniejszym prawem do nieruchomości. W związku z posiadaniem takiego lokalu powstaje obowiązek uiszczania do gminy podatku od nieruchomości i ewentualnie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym będącym jedną z form korzystania z lokali spółdzielczych. Na jego treść składają się dwa podstawowe uprawnienia: prawo do korzystania z lokalu oraz prawo do rozporządzania swoim prawem, w tym wynajęcia albo oddania do bezpłatnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Do tych uprawnień nie jest potrzebna zgoda spółdzielni mieszkaniowej. W razie chęci zmiany przeznaczenia lokalu (np. na lokal użytkowy) potrzebna jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji, czyli można takie prawo do mieszkania sprzedać, darować, zapisać komuś w testamencie, obciążyć hipoteką. Tzw. SWPL może mieć założoną księgę wieczystą, ale też nie musi jej posiadać.

Nieruchomość gruntowa (działka)

Nieruchomością gruntową jest część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności. Nieruchomość może składać się z jednej lub kilku działek gruntu. Nieruchomość nie musi być jako ciągła część powierzchni ziemskiej. Oznacza to, że nieruchomość gruntowa może składać się z kilku, oddzielnie położonych działek ewidencyjnych, będących własnością tej samej osoby (lub kilku osób) i zapisanej w jednej księdze wieczystej.

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny zawsze musi być pisemne, ale nie ma mocy w przypadku, gdy Darczyńca przebaczył Obdarowanemu lub upłynął rok od odkrycia rażącej niewdzięczności przez Darczyńcę.

Umowa darowizny – ogólny zarys kwestii podatkowych związanych z zawarciem umowy darowizny

Wpis dotyczący kwestii podatkowych przy zawarciu umowy darowizny.

Umowa darowizny – dane osób potrzebne do aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo
– stopień pokrewieństwa/powinowactwa pomiędzy stronami umowy darowizny

Warunki umowy

 1. Podanie wartości rynkowej przedmiotu umowy
 2. Warunki i data wydania przedmiotu umowy
  – Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem aktu? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po jego podpisaniu?

Wymagane dokumenty do umowy darowizny

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  – Akt poświadczenia dziedziczenia
  – Inne
 3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej
W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. numer księgi wieczystej (o ile została założona)
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem umowy
W przypadku zawarcia umowy darowizny dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)
 1. numer księgi wieczystej (o ile została założona)
 2. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo)
 3. jeżeli w wyniku umowy darowizny nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 4. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 5. aktualne zaświadczenie z którego wynika że darowana nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo); UWAGA: tylko w sytuacji gdy obdarowanymi są inne osoby aniżeli małżonek zbywcy, krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia, krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia, osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, jednostka samorządu terytorialnego
 6. jeżeli nieruchomość jest zabudowana aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje umowa darowizny?

Na cenę umowy darowizny składają się:

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Podatek od spadków i darowizn zostaje wyliczony zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, przy czym należy pamiętać, że zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, itp.), wstępni (rodzice, dziadkowie, itp.), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha
 3. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Call Now Button