Dział spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Dział spadku: Potrzebne dokumenty i koszty

Dział spadku – co to jest?

Pierwszym etapem zmierzającym do dokonania działu spadku jest stwierdzenie praw do spadku (poświadczenie dziedziczenia u notariusza lub stwierdzenie nabycia spadku w sądzie). Po dokonaniu tej czynności spadkobiercy stają się współwłaścicielami masy spadkowej w częściach ułamkowych. Nie zawsze takie rozwiązanie jest satysfakcjonujące, dlatego spadkobiercy decydują się na dokonanie działu spadku, czyli ustalenie między sobą faktycznego sposobu podziału rzeczy wchodzących w skład masy spadkowej. Polega on na tym, że niektórzy spadkobiercy stają się wyłącznymi właścicielami określonych rzeczy ze spłatą lub bez spłaty pozostałych. Należy pamiętać jednak, że umowny dział spadku możliwy jest tylko gdy wszystkie strony wyrażają zgodną wolę co do sposobu podziału.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/umowa-dzialu-spadku-u-notariusza.jpg

Dział spadku zawierany w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Dział spadku – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo
– stopień pokrewieństwa/powinowactwa

Dział spadku – warunki umowy

 1. przedmiot działu
  – wskazanie co jest przedmiotem działu spadku
 2. wartość przedmiotu działu
  – wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz informacja o ewentualnych spłatach lub dopłatach
  – podanie numeru konta bankowego na który mają zostać przelane pieniądze oraz wskazanie do kogo to konto należy
  – W jakim terminie nastąpi płatność? Przed podpisaniem aktem? W dniu aktu po jego podpisaniu? W ciągu kilku dni od podpisania aktu?
 3. warunki i data wydania przedmiotu umowy
  – Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem aktu? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po podpisaniu umowy?

Wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  – Akt poświadczenia dziedziczenia
 3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku
 4. umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez administratora budynku o braku zaległości w opłatach
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. numer księgi wieczystej (o ile została założona)
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem umowy oraz o braku zaległości w opłatach
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)
 1. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo); jeżeli w wyniku zawarcia umowy nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 2. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 3. aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (organ wydający – Urząd Gminy) lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
 4. aktualne zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo)
  jeżeli nieruchomość jest zabudowana:
  – aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)
  – aktualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości (organ wydający – Urząd Gminy)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Koszty

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Podatek od podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych przy czym należy pamiętać, że powstaje on tylko w przypadku ustalenia spłat lub dopłat w umowie
 3. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 4. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki: Potrzebne dokumenty i koszty

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki: Potrzebne dokumenty i koszty

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – co to jest?

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – spółka handlowa stanowi jedną z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje ona poprzez zawarcie właściwej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu – przede wszystkim poprzez wniesienie wkładów finansowych, ale też np. poprzez działanie w określony sposób. Wyróżnia się spółki osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe: akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Umowy-spolki-u-notariusza-Warszawa.jpg

Umowa spółki zawierana w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz..

Najpopularniejszą spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cechą takiej spółki jest fakt, iż wspólnicy, którzy ją zakładają, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza umówionym wkładem. Spółka z o.o. powstaje w chwili zawarcia umowy między wspólnikami. Umowa taka musi zostać zawarta przed notariuszem, mieć formę aktu notarialnego, zaś minimalny wkład kapitału to kwota 5 tysięcy złotych. Umowa spółki z o.o. może być na przestrzeni czasu zmieniana z zastrzeżeniem zmian w formie pisemnej przed notariuszem oraz ich uchwalenia przez wspólników. Zmiany w umowie spółki z o.o. muszą być zgłoszone w rejestrze sądowym. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub zmniejszany przez wspólników w czasie obowiązywania umowy spółki z o.o. o ile taki zapis widnieje w umowie spółki.

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Jeżeli stroną czynności ma być spółka, to również:
– nazwa spółki
– siedziba firmy
– numer KRS, NIP, REGON

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki – wymagane informacje i dokumenty

Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. dane wspólników
 2. informacje dotyczące postanowień umowy spółki:
  – pełna i skrócona nazwa spółki
  – siedziba spółki (miejscowość)
  – przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (kody PKD dostępne są na stronie GUS)
  – wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł); na kapitał zakładowy spółki z o.o. składa się zarówno wkład pieniężny, jak i niepieniężny (tzw. aport)
  – określenie ilości udziałów w spółce w przypadku, gdy spółka z o.o. jest zakładana przez więcej niż jedną osobę
  – określenie wartości nominalnej udziałów w spółce, przy czym minimalna wartość pojedynczego udziału nie może być niższa niż 50 zł
  – czas trwania spółki – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona na czas określony lub nieokreślony
  – określenie sposobu postępowania w głosowaniu, kiedy liczba głosów jest równa
  – powołanie zarządu spółki.
Zmiana umowy spółki

Przy zmianie umowy spółki powinny zostać przekazane notariuszowi informacje o:
– numerze KRS spółki
– ostatnim aktualnym tekście jednolitym umowy spółki
– zmianach jakie mają zostać uwzględnione w umowie spółki

Dodatkowo

– lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd) w przypadku spółki z o.o.
– wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane

Koszty

 1. Taksa notarialna za sporządzenie umowy lub statutu spółki ustalana jest indywidualnie
 2. Taksa notarialna za sporządzenie zgromadzenia wspólników, spółdzielni czy akcjonariuszy ustalana jest indywidualnie
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy czym należy pamiętać, że pobierany jest od umów spółek lub zmian tych umów (dot. wkładów i kapitału zakładowego) w stawce 0,5%
 4. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Depozyt notarialny: Potrzebne dokumenty i koszty

Depozyt notarialny: Potrzebne dokumenty i koszty

Depozyt notarialny – co to jest?

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, dokumenty prywatne, papiery wartościowe, nośniki cyfrowe (CD, DVD, Blue RAY) oraz pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu. Depozyt notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form zapewniających bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dokument lub środki pieniężne mogą zostać wydane tylko osobie wymienionej w protokole, lub jej prawnemu przedstawicielowi. Odbiór depozytu następuje we wskazanym w protokole terminie za pokwitowaniem osoby upoważnionej do odbioru.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Prowadzenie-depozytu-dokumentow-pieniedzy-papierow-wartosciowych-danych.jpg

Depozyt notarialny dokonany w formie aktu notarialnego w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Depozyt notarialny – dane osobowe potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– data urodzenia oraz miejscowość
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Depozyt notarialny – wymagane informacje i dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. wskazanie osoby która ma depozyt odebrać, jej dane osobowe oraz warunki które muszą zostać spełnione do odbioru depozytu
 3. wycena papierów wartościowych lub kwota pieniędzy składanych do depozytu
 4. dokument będący przedmiotem depozytu

Koszty przyjęcia pieniędzy do depozytu

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Koszty przyjęcia dokumentów do depozytu

 1. Taksa notarialna za sporządzenie protokołu depozytu wynosi 50 zł netto (61,50 zł brutto), zaś za przechowywanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł netto (24,60 zł brutto)
 2. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna): Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna): Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna) – co to jest?

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna) – dokonanie poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem umożliwia posługiwanie się dokumentem w kilku różnych miejscach jednocześnie. Każdy egzemplarz poświadczony przez notariusza ma moc dokumentu urzędowego.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sporzadzanie-wypisow-odpisow-i-wyciagow-z-dokumentow.jpg

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna) dokonane w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz.

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. oryginał dokumentu, który ma zostać poświadczony

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem – koszty

Taksa notarialna za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą stronę poświadczenia

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem (tzw. kopia wierzytelna): Potrzebne dokumenty i koszty

Poświadczenie podpisu: Potrzebne dokumenty i koszty

Notarialne poświadczenie podpisu – co to jest?

Notarialne poświadczenie podpisu – Notariusz może dokonać poświadczenia podpisu określonej osoby, gdy przepisy wymagają dokonania czynności prawnych w takiej właśnie formie (np. w przypadku umowy zbycie udziałów w spółce lub przeniesienia praw do rodzinnego ogródka działkowego, tzw. ROD). Należy pamiętać o tym, że dokument, pod którym notariusz poświadczy podpis musi zostać przez klienta wcześniej przygotowany, z tym jednak zastrzeżeniem, że samo złożenie podpisu pod nim następuje dopiero w obecności notariusza. W przypadku wcześniejszego złożenia podpisu na danym dokumencie istnieje możliwość uznania danego podpisu za własny w obecności notariusza i jest to również przewidziana przepisami prawa forma dokonania czynności, jednakże z doświadczenia zawodowego notariuszy wynika, że niektóre instytucje z niewiadomych powodów formy uznania podpisu za własny nie akceptują.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Sporzadzanie-wypisow-odpisow-i-wyciagow-z-dokumentow.jpg

Poświadczenie podpisu pod dokumentem dokonane w obecności notariusza w biurze notarialnym Warszawa Żoliborz

Notarialne potwierdzenie podpisu na dokumencie polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. W przypadku, gdy podpis został złożony wcześniej na mocy przepisów prawnych osoba podpisana na dokumencie musi uznać własnoręczność podpisu przed notariuszem, dodatkowo notariusz zaznacza to w treści klauzuli poświadczeniowej. 

Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać datę i miejsce sporządzenia, poświadczenia, godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii notarialnej, podpis notariusza i pieczęć notariusza. Notarialne poświadczenie podpisu może zawierać na wniosek Klienta godzinę i minutę dokonania czynności. W naszej kancelarii notarialnej badamy treść dokumentu przed jego poświadczeniem. W miejscowościach, w których nie działa żadna kancelaria notarialna, w szczególnych przypadkach poświadczenia mogą dokonać wójt, burmistrz czy prezydent miasta oraz banki. Oprócz własnoręczności podpisu notariusz może poświadczyć datę okazania dokumentu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Co więcej, z dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym, poza domniemaniem autentyczności podpisu, wiąże się także domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia.

Potwierdzenie autentyczności podpisu – dane potrzebne do dokonania czynności

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Notarialne poświadczenie podpisu – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dowód osobisty lub paszport
 2. dokument, pod którym ma zostać złożony podpis

Koszty notarialnego poświadczenia podpisu

Taksa notarialna za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać wynosi odpowiednio:

 1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł netto (369 zł brutto) za jeden podpis,
 2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł netto (24,60 zł brutto) za jeden podpis

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących notarialnego poświadczenia podpisu lub innych czynności notarialnych, proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl

Podział majątku u notariusza: Potrzebne dokumenty i koszty

Podział majątku u notariusza: Potrzebne dokumenty i koszty

Umowa o podział majątku – co to jest?

Umowa o podział majątku wspólnego – w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podziału majątku wspólnego u notariusza małżonkowie mogą dokonać dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji albo w trakcie trwania małżeństwa po ustaniu wspólności majątkowej (np. jeśli nastąpi ustanowienie rozdzielności majątkowej). Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia co do sposobu podziału majątku wspólnego, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w sposób umowny przed notariuszem, nie jest potrzebne przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku zgodnego podziału majątku wspólnego, najprostszym rozwiązaniem jest porozumieć się w sprawie podziału majątku, a potem pójść do sądu bez orzekania o winie. Podział umowny zaoszczędzi sporo pieniędzy, co więcej taka procedura trwa znacznie krócej. W przypadku podziału ruchomości np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych takich jak lokaty bankowe, wystarczy zwykła pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi. Jeżeli przy podziale, okaże się, ze wartość przydzielonych przedmiotów nie jest równa, małżonkowie muszą ustalić spłaty lub dopłaty. Nie jest to jednak konieczne. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podziału dokonuje się tylko w formie aktu notarialnego przed u notariusza.

https://www.pannotariusz.pl/wp-content/uploads/2020/11/Umowa-o-podzial-majatku-wspolnego.jpg

Umowa o podział majątku wspólnego zawierana w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Warszawie

Umowa o podział majątku – dane osobowe potrzebne, aby sporządzić akt notarialny

– wszystkie imiona
– nazwisko
– imię ojca oraz imię matki
– PESEL
– stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec)
– adres zamieszkania
– adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania
– rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności
– obywatelstwo

Umowa o podział majątku wspólnego – warunki umowy

 1. podanie wartości rynkowej przedmiotu umowy
 2. warunki i data wydania przedmiotu umowy
  – Kiedy nastąpi wydanie przedmiotu umowy? Przed podpisaniem aktu? W dniu aktu po jej podpisaniu? W ciągu kilku dni po podpisaniu aktu?

Umowa o podział majątku – wymagane dokumenty

 1. dla osób fizycznych: dokument tożsamości
 2. dla osób prawnych: statut spółki, akt założycielski lub umowa spółki, niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają
 3. podstawa nabycia – czyli jeden z wymienionych dokumentów:
  – wypis aktu notarialnego np. umowy sprzedaży, umowy darowizny, itp.
  – prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
  Akt poświadczenia dziedziczenia
  – Inne
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku, jeżeli czynność została dokonana po dniu 01 stycznia 2007 roku
 5. umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 6. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, o ile została zawarta

Wymagane dodatkowe dokumenty z rozróżnieniem przedmiotu umowy

W przypadku zawarcia umowy dotyczącej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (z księgą wieczystą)
 1. numer księgi wieczystej
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez administratora budynku o braku zaległości w opłatach
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 1. numer księgi wieczystej (o ile została założona)
 2. aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową o przysługującym prawie do lokalu będącym przedmiotem umowy oraz o braku zaległości w opłatach
W przypadku zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej (działki)
 1. aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek znajdujących się w księdze wieczystej (organ wydający – Starostwo); jeżeli w wyniku zawarcia umowy nastąpi wydzielenie działki do nowej księgi wieczystej – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 2. jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości
  – wykaz zmian danych ewidencyjnych
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 3. aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (organ wydający – Urząd Gminy) lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
 4. aktualne zaświadczenie z którego wynika że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo)
 5. jeżeli nieruchomość jest zabudowana:
  – aktualny wypis z kartoteki budynków uwzględniający wszystkie budynki (organ wydający – Starostwo)
  – aktualne zaświadczenie o braku osób zameldowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości (organ wydający – Urząd Gminy)

Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej powinny być opatrzone klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Ile kosztuje umowa o podział majątku:

Na cenę sporządzenia umowy o podział majątku u notariusza składają się: 

 1. Taksa notarialna ustalana indywidualnie
 2. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 3. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Stawki określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.).
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail kancelaria@pannotariusz.pl. Zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej w Warszawie.

Call Now Button